Algemeen 

Op grond van artikel 14 van het huishoudelijk reglement is bepaald, dat jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering de hoogte van de contributie zal worden vastgesteld.

De contributie geldt voor een verenigingsjaar en loopt van september tot en met augustus daaropvolgend. De contributie wordt geïncasseerd door middel van een door het lid, of zijn wettelijke vertegenwoordiger, afgegeven incassomachtiging.

Elk lid staat onder leiding van de betreffende leiding/trainer en is hem/haar gehoorzaamheid verschuldigd. Leden dienen tijdig op de lessen aanwezig te zijn. De gymzaal zal ten minste 10 minuten voor aanvang van de les open zijn.

De lessen worden gevolgd in de verplichte clubkleding. Indien schoeisel wordt gebruikt, dan betreft dit turnschoenen.

Géén buitensportschoenen! Tijdens de lessen en wedstrijden is het dragen van sieraden (zoals ringen, oorbellen, kettingen, horloges e.d.) niet toegestaan! Ook mobiele telefoons staan uit en blijven in de kleedruimten.

Het lidmaatschap kan per 1 juli of per 1 januari worden opgezegd. U dient een opzegtermijn van één maand in acht te nemen. Opzegging dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie

Afspraken over gedrag en omgang met elkaar!

Zoals op de jaarvergadering van maart 2013 aangegeven, is het bestuur gestart met het uitwerken van een gedragscode hoe we met elkaar omgaan. De nadruk ligt hierbij op seksuele intimidatie. Hanneke van den Eijnden is aangesteld als vertrouwenscontactpersoon voor de vereniging KDO.
 

Daarnaast wordt een risico analyse uitgewerkt en op basis daarvan zal het bestuur maatregelen doorvoeren die bijdragen in onze omgang met elkaar. Voorkomen is beter dan genezen. Heeft u hierover vragen dan kan u zich altijd richten tot een van de bestuursleden.

Privacy 

Voor onze privacy-verklaring klik hier

Ook de KDO moet zich conformeren aan de nieuwe AVG wetgeving. Hierom wordt op zowel het aanmeld- als het wijzigingsformulier expliciet toestemming gevraagd voor het verwerken van gegevens. Als er iemand toestemming heeft gegevens voor het verwerken van gegevens kan die toestemming op elk gewenst moment ingetrokken worden. Iedereen heeft recht op inzage in zijn/haar gegevens en het recht op correctie en verwijdering van deze gegevens. Indien dit gewenst is kan contact opgenomen worden met één van de bestuursleden. Voor vragen over hoe de KDO met de AVG omgaat kan contact opgenomen worden met het bestuurslid Auke Veenema.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Een persoon krijgt in ieder geval een VOG als hij/zij geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. KDO Deurne zal met ingang van 1 januari 2016 werken met VOG's voor alle leiding en bestuur.