Privacyverklaring

 

De inhoud van deze Privacyverklaring kan op enig moment worden gewijzigd. U kunt de meest recente versie van de Privacyverklaring eenvoudig raadplegen via onze website. Bekijk ook de Privacyverklaring van de KNGU: http://www.kngu.nl/bondsinformatie/privacy.

 

Gymnastiekvereniging KDO Deurne, gevestigd in Deurne en aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (hierna KNGU) onder clubnummer 1122411, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de AVG (2016/679). Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 

Uw relatie met ons en de KNGU

Wij zijn lid van de KNGU omdat onze club het doel van de KNGU (het faciliteren van bewegen, sporten en ontmoeten) onderschrijft en we van de diensten van de KNGU gebruik maken.
Indien u lid wordt van Gymnastiekvereniging KDO Deurne, levert u de navolgende persoonsgegevens bij ons aan: NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum, sekse en bankrekeningnummer. Deze persoonsgegevens voeren wij in in de ledenadministratie van de KNGU.

Indien u van ons lid bent leveren we u verschillende diensten, mede omdat we bij de KNGU zijn aangesloten. In dit kader ontvangt u onder meer een nieuwsbrief.

 

Doeleinden waarvoor wij en de KNGU persoonsgegevens verwerken

 

Om een beeld te krijgen van wat we met uw persoonsgegevens doen, al dan niet via de KNGU, om ons doel (Gymnastiek te kunnen organiseren en bevorderen) te bereiken, noemen we het realiseren of faciliteren van:

 • Lessen en wedstrijden en overige activiteiten van ons en de KNGU of het bevorderen van het sociale contact tussen onze clubleden;
 • Het plaatsen van uitslagen van wedstrijden op onze website en/of op die van de KNGU
 • onze Clubwebsite, www.kdodeurne.nl
 • toezending van nieuwsbrieven, uitnodigingen en overige informatie over/van onze club, alsmede over verschillende vormen van gymnastiek;
 • alle vormen van vrijwilliger- en kaderondersteuning ten behoeve van ons of de KNGU, inclusief wervingsactiviteiten voor vrijwilligers en kader;
 • de organisatie van gymnastiek-gerelateerde opleidingen;
 • afspraken uit overeenkomsten met ons of de KNGU, waarbij in het bijzonder gedacht wordt aan:
  - de lidmaatschapsovereenkomst (waardoor statuten en huishoudelijk reglement van toepassing zijn - die ook verwijzen naar de reglementen van de KNGU);
 • onze financiële administratie (contributies etc.) en die van de KNGU;
 • het verwezenlijken van historische doelen.

 

Wij en de KNGU verwerken persoonsgegevens hoofdzakelijk op grond van ons gerechtvaardigde belang om binnen onze vereniging sport te organiseren en te beoefenen en om de beoefening van de gymnastiek in Nederland goed te organiseren en te bevorderen. Daarnaast kunnen persoonsgegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waar u deel van uitmaakt, of op basis van uw toestemming.

 Doet u mee aan acties waarvoor uw persoonsgegevens nodig zijn (bijv. grote clubactie) dan geeft u impliciet door mee te doen aan deze actie toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze actie.

 

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit (laten) verwerken voor doeleinden die onverenigbaar zijn met het doel waarvoor wij en de KNGU deze persoonsgegevens hebben verkregen. Ook verwerken we niet méér persoonsgegevens dan nodig is voor het beoogde doel.

 

Bewaartermijnen

Wij en de KNGU bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij over de persoonsgegevens beschikken, tenzij deze persoonsgegevens voor bepaalde tijd moeten  worden bewaard op grond van (fiscale) wetgeving.

 

Beveiliging

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en de KNGU heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en op veilige wijze door hun worden verwerkt. Bovendien heeft de KNGU over hun informatiebeveiliging met leveranciers afspraken gemaakt. Mocht zich onverhoopt een incident voordoen, dan beschikt de KNGU over protocollen om het incident zo spoedig mogelijk op te lossen en nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken.

 

Uw rechten

U hebt het recht te verzoeken om inzage en rectificatie van persoonsgegevens die op u betrekking hebben, zowel bij ons als bij de KNGU. U hebt tevens het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, u kunt verzoeken een verwerking te beperken of u kunt verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens. Indien een wettelijke plicht of bijvoorbeeld het gerechtvaardigd belang van ons of van de KNGU zich hiertegen verzet kan zo’n bezwaar of verzoek worden afgewezen.

In sommige gevallen hebt u tevens een wettelijk recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, mag u deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken. U hebt tevens een wettelijk recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 Ontvangt u een nieuwsbrief, terwijl u deze niet meer wilt ontvangen, dan kunt u middels de "unsubscribe" link uzelf uitschrijven van deze nieuwsbrief

 

Contact

Heeft u een andere vraag of verzoek met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons bestuurslid Auke Veenema