__________________________________________________________________________________

Notulen jaarvergadering KDO Deurne

Datum: 26 maart 2014

Aanwezig bestuur : Leo, Ylonka, Mariska, Mea, Natasja, Theo, Marcel

Afmeldingen : Linda Berkers

Aanwezig kader en leden : 39

__________________________________________________________________________________

 1. Opening:

Leo opent de vergadering met de mededeling dat het goed is dat er zo veel leden c.q. ouders aanwezig zijn tijdens deze jaarvergadering.

 1. Notulen jaarvergadering 27-03-2013:

Inhoudelijk geen opmerkingen en worden vastgesteld.

 1. Jaarverslag secretaris: 

De secretaris leest het jaarverslag voor. Vanuit de vergadering enkel de opmerking t.a.v. het bestellen van de kleding, het heeft vooral betrekking op de terug bel garantie die blijkbaar nogal eens achterwege blijft. Het voorstel wordt gedaan om binnen het bestuur 1 persoon als aanspreekpunt aan te wijzen voor wat betreft de nieuwe kledinglijn. Het bestuur zal dit bespreken en gaat dit via de gangbare wijze kenbaar maken.

 1. Financieel verslag 2012:
  1. Jaarverslag:
   Mea licht de winst- en verlies rekening toe. De afschrijvingen zijn hoger en een bijdrage van een anonieme sponsor die in 2013 niet is ontvangen verklaren het negatieve resultaat. De opmerking wordt gemaakt dat de huurkosten niet in verhouding staan tot de vele ongemakken die we als vereniging ondervinden. Gesprekken met de gemeente zijn vooralsnog hoopgevend. Zie agenda punt 6.
  2. Kascontrole:
   Brenda Sinneger en Mirjam van Stratum vormen de kas controle commissie en vragen de vergadering, na bestudering van de stukken, om het bestuur, en met name Mea Heesakkers, te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. De vergadering gaat accoord. De commissie heeft wel enkele aandachtspunten voor het bestuur:
   • - aandacht voor de vergoedingen voor lesgeld t.o.v. de totale uitgave
   • - het minimum ledenaantal per groep
   • - de bezetting van de leiding per groep, met name de verhouding leiding/hulpleiding
   • - kritisch kijken naar het vergoedingspatroon van de leiding
   • - het declareren van de overbruggingstijd. 
    • Leo bedankt de kas commissie voor hun bijdrage.
  3. Benoeming nieuw kas commissie lid:
   Aftredend is Mirjam van Stratum en Mirriëlle van de Mortel meldt zich aan voor de commissie. De kas commissie voor het komende jaar bestaat derhalve uit Brenda Sinneger en Mirriële van de Mortel.
  4. Contributie c.q. lesgeld vergoedingen:
   Leo geeft als voorzitter aan dat het bestuur tot de conclusie is gekomen dat we met het huidige vergoedingen systeem binnen enkele jaren in de problemen gaan komen qua financiën. We hebben gekeken naar de kosten per uur t.o.v. de inkomsten en komen tot de conclusie dat vooral de extra uren (meer dan1 uur trainen per week) een negatief effect heeft op onze financiële huishouding. Tevens heeft het bestuur gekeken naar de bijdrage voor leden bij omliggende verenigingen om zodoende met het voorstel wat wordt gedaan niet te veel uit de pas te lopen.
   Een levendige discussie ontstaat naar aanleiding van het voorstel voor de nieuwe lesgeld bijdrage. Onderstaand de opmerkingen vanuit de vergadering:

- opgemerkt wordt om ook naar de kosten te kijken en niet alleen aan de inkomstenkant geld te generen om zodoende de begroting op orde te krijgen.

- het bestuur merkt op dat we kritisch kijken naar de investeringen die gedaan moeten worden.

- geconstateerd wordt dat het probleem vooral wordt veroorzaakt door de 110 leden die 2 of meer uren trainen per week.

- het bestuur streeft een eerlijke verdeling na van de kosten per uur.

- het bestuur beaamt de opmerking vanuit de vergadering dat wellicht op een eerder tijdstip een aanpassing van lesgeld vergoeding wel zo correct was geweest, het voorstel van het bestuur is voor velen fors.

- ga eens kijken naar de bezetting van leiding bij de diverse groepen

- bekijk de kosten voor de choreo ondersteuning, er zijn groepen bij die tijdens de reguliere lessen choreo krijgen, er zijn groepen bij die hier apart voor terug komen en kosten moeten betalen

- Bij de vraag of er richtlijnen zijn inzake het aantal leiding gevende bij een groep wordt negatief geantwoord, die zijn er niet maar deze vragen worden binnen het bestuur wel besproken

 

Leo doet namens het bestuur het navolgende voorstel waarmee de vergadering accoord gaat:

Het 1e uur trainen gaat € 12,00/maand kosten op basis van 10 maanden per jaar.

Het 2e en 3e uur gaan € 6,00/maand kosten op basis van 10 maanden per jaar.

Het 4e en meerdere uren kosten € 4,00/maand op basis van 10 maanden per jaar.

Dit alles met de opmerking dat het bestuur de opmerkingen c.q. aanbevelingen vanuit de vergadering en kas commissie serieus in overweging gaan nemen.

 1. Vooruitblik naar de toekomst/75 jarig bestaan:

Huisvesting:

Het beheer van de Uitkomst is weer ondergebracht bij de gemeente Deurne. We hebben als bestuur reeds een gesprek gehad met de gemeente en zijn in het kader van “Deurne Koerst op Eigen Kracht” hoopvol gestemd dat dit voor de toekomst beter zal gaan werken als onder BOW. Blijft het gegeven dat we op enig moment te horen kunnen krijgen dat de Uitkomst dicht zal gaan en we een andere locatie moeten zoeken. Het bestuur is hier mee aan de slag om te zorgen dat we pro-actief naar andere locaties op zoek zijn. Leden die omtrent dit ideeën of gedachten hebben worden gevraagd dit bij het bestuur kenbaar te maken.

Jubileum:

Activiteiten vinden het gehele jaar plaats. We hebben aanvraag gedaan (en toegezegd vanuit de KNGU) voor de Zuid-Nederlandse kampioenschappen acro en Zuid-Nederlandse kampioenschappen turnen heren. Verder gaan we een demo KDO breed organiseren, we willen deelnemen aan de optocht, een feestavond vindt plaats en de nodige interne club kampioenschappen staan in het teken van het jubileum. Tevens wordt er een sponsor plan opgesteld om het jubileum financieel rond te krijgen.

 1. Bestuursverkiezing:

Mariska en Marcel zijn aftredend en herkiesbaar.

Ylonka en Natasja treden af en zijn niet herkiesbaar.

Het bestuur draagt Renee Jacobs en Wilanda Thielen voor als nieuwe bestuursleden.

Leo vraagt de vergadering of deze hiermee accoord kunnen gaan en onder applaus worden de herkozen en nieuwe bestuursleden begroet.

Onder grote dankzegging worden Ylonka en Natasja vanuit het bestuur bedankt voor hun jarenlange inzet en bijdrage. Bloemen en een attentie worden aan beide dames overhadigd.

 1. Jubilarissen:

We hebben 3 perJubilarissen 2014sonen die 12½ jaar lid zijn Karlie Nelemans, René Cruts en Milou van Nunen. Vanuit handen van Leo ontvangen zij onder felicitaties de bloemen en een attentie.

 

 

 

 

8. Rondvraag:

► René Crutz laat weten dat de senioren ontzettend hebben genoten van de demo KDO breed in 2013. Leo dankt René voor deze complimenten en laat weten dat ook de delegatie van de KNGU onder de indruk was.

► Mirjam van Stratum maakt de opmerking dat bepaalde kledingstukken (verplicht) niet prettig dragen, het bestuur gaat dit overleggen met Sport Punt Deurne.

► Jan Heesakkers doet een oproep aan de vergadering om gezamenlijk na te denken omtrent het zoeken naar sponsors voor de vereniging (club van 50 e.d.). Jan wil hier wel onderdeel van uit maken maar kan dit uiteraard niet alleen. Leo complimenteert Jan met zijn initiatief en laat weten dat het bestuur, zowel voor wat betreft jubileum als KDO breed, hier mee aan de slag is en we als bestuur hem hier in gaan betrekken, hopelijk samen met andere leden c.q. ouders van de club. Alle hulp is welkom en als mensen signalen hebben dat er instanties c.q. bedrijven zijn die iets voor ons kunnen betekenen dan wil het bestuur dit graag weten.

► Ylonka dankt de vereniging voor de prettige samenwerking, ze heeft een geweldige tijd binnen de KDO achter de rug.

 1. Sluiting:

Niets meer aan de orde zijnde dankt Leo als voorzitter de aanwezige voor ieders positieve inbreng en sluit de vergadering.

De aanwezigen wordt nog een drankje en versnapering aangeboden.

MvN 27-03-2014